معرفی

مشخصات فردی

فائزه درمان

نام - نام خانوادگی : فائزه   درمان

پست الکترونیکی : f_darman@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الهیات (فقه و مبانی حقوق)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دانشجوی دکترای کلام امامیه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم و حدیث

سوابق اجرایی

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1393 تا کنون

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1391 تا 1393

معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1387 تا 1391

مسئول گروه معارف اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1386 تا 1387

مسئول گروه معارف اسلامی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1383 تا 1386عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

مرتبه علمی : مربی

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : معاونت فرهنگی و دانشجویی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377

فائزه درمان
فائزه درمان

محل خدمت :
    معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
مرتبه علمی :
    مربی
^