فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

دریافت لوح افتخار و تندیس جشنواره نشریات به جهت کسب رتبه برتر در ارزیابی کمی تعداد نشریات نسبت به تعداد دانشجویان واحد

فائزه درمان
فائزه درمان

محل خدمت :
    معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
مرتبه علمی :
    مربی
^