زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

فائزه درمان
فائزه درمان

محل خدمت :
    معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
مرتبه علمی :
    مربی
^